อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณากำหนดชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครอง ตามมาตรา 14 จำนวน 2 ชนิดพืช คือ พืชสกุลยูโฟเบียและพืชสกุลฝ้ายและรับทราบการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ 2542 ของส้มเขียวหวานเทพรส และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ 12) และ (ฉบับที่ 13) ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร