อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรมวิชาการเกษตร”

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรมวิชาการเกษตร” พร้อมมอบเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจระบบการปฏิบัติงานเพื่อรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และนำเงินส่งคลังของกรมวิชาการเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด