รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจติดตามงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยปาลม์น้ำมันสุราษฎรธานี

  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยปาลม์น้ำมันสุราษฎรธานี โดยมีนายเกริกชัย ธนรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชพลังงานทดแทน และนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการยางร่วมติดตามงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยปาล์มน้ํามันสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี