สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์กข 79 และทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกข้าวพันธุ์กข 79 และทรงหว่านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตโอกาสนี้ ดร. เสริมสุขสลักเพ็ชร์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทูลเกล้าฯ ถวายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และทูลเกล้าฯ ถวายทุเรียน ภูเขาไฟศรีสะเกษ ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562