รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเปิดหมู่บ้านวิชาการเกษตร ตามโครงการขับคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเปิดหมู่บ้านวิชาการเกษตร ตามโครงการขับคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เรื่องการผลิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสุคนธ์ วงค์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตรัง นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรประมาณ 400 คน ร่วมกับในพิธีเปิดการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำผลงานวิชาการของกรมวิชาการเกษตรด้านการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และด้านต่างๆ มาถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่หมู่บ้านต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรได้เรียนรู้ต่อไป อนึ่งโครงการหมู่บ้านวิชาการเกษตรในปี 2562 สวพ.8 ได้ดำเนินงานใน 4 จังหวัด คือ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล รวม 8 หมู่บ้าน