อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจักรพรรคิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ อ่างเก็บน้ำลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยนายเฉลิมชัย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และ สปก. บูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน โดยเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดคือ การจัดหาแหล่งน้ำเสริมให้แก่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้อย เนื่องจากฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 29% นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ยังได้ชี้แนะเรื่องการเพิ่มสันฝายในอ่างเก็บน้ำลำพอกตามที่ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องให้ดำเนินการ ได้ชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเนื่องจากต้องระมัดระวังในเรื่องประชาชนที่อยู่เหนือสันฝายจะได้รับผลกระทบ และให้ทางพื้นที่เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่เพื่อทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้พิจารณาในเรื่องงบประมาณในการเร่งแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรได้รับผลกระทบดังกล่าว และกรณีเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีการชดเชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างทันท่วงที