อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชครั้งที่ 1/2562

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชครั้งที่ 1/2562 ในการนี้ ดร เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณากำหนดชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามาตรา 14 พืชสกุลฝ้าย และร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการบริหารกองทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ…(มาตรา 45 วรรคท้าย ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้นายนพดล ทองมั่น ประะธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มเทพรสคุ้งบางกะเจ้า และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี