รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว”

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “ทุ่งทิวลิปสยามบาน หลากสีสันพรรณไม้หัว” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ปทุมมาปลอดโรคเพื่อการส่งออก โดยภายในงานได้จัดแสดงความหลากหลายของไม้ดอกประเภทหัวเมืองร้อนที่มีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ผู้ส่งออก รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน และสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทของกรมวิชาการเกษตรทางด้านการวิจัยและพัฒนาไม้ดอก และไม่หัวเมืองร้อนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย