รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2562

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสุรกิตติ ศรีกุล รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการผลิตพืช ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการวิจัยต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนากรมฯปี 2559 – 2564 จำนวน 3 กิจกรรม คือ การติดตามและประเมินผลงานโครงการวิจัยประจำปี 2562 (รอบ 9 เดือน) แผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ ประจำปี 2563 และข้อเสนองานวิจัยประจำปี 2564