การเปิดตลาดสินค้าเกษตร และการพิจารณาร่างเงื่อนไขการนำเข้าผลไม้สดจากสหรัฐฯ มายังไทย

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายอุดร อุณหวุฒิ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ Mr.Elia P Vanechaos, APHIS Regional Manager for South Asia and Pacific สหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชกักกัน กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการเปิดตลาดสินค้าเกษตร และการพิจารณาร่างเงื่อนไขการนำเข้าผลไม้สดจากสหรัฐฯ มายังไทย