ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๒

ครบกำหนดรับฟังทางออนไลน์  วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒