รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำเสนอบทบาทภารกิจและสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญภายในปีงบประมาณ 2561 ละ 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร
  โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมกับให้ความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการวิจัยหาสารทดแทนให้เกษตรกรได้นำไปใช้ทดแทนสารเคมีเพื่อนำไปสู่การ ลด ละ และเลิกใช้ต่อไป