รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองโดยมีนางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง บรรยายสรุปและนำชมผลการดำเนินงาน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง โดยมีนางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง บรรยายสรุปและนำชม ผลการดำเนินงาน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง