รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ปี 2562

  วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ปี 2562 กรมวิชาการเกษตรและการฝึกอบรม“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้โรงเรือนอัจฉริยะในพื้นที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง” โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ซึ่งนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่ โดยภายในงานได้แบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยชีวภาพ-ชีวภัณฑ์ ฐานที่ 2 โรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ ฐานที่ 3 ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ และฐานที่ 4 โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ โดยมีนายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม บรรยายสรุปภาพรวมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ทั้งนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากแปลงเรียนรู้ไปพัฒนาและปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ประหยัดเวลาและแรงงาน และที่สำคัญยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร.