รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการ “ชี้แจงระบบควบคุมภายใน ปี พ.ศ 2562 กรมวิชาการเกษตร”

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการ “ชี้แจงระบบควบคุมภายใน ปี พ.ศ 2562 กรมวิชาการเกษตร” โดยมีนางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมวิชาการเกษตร กล่่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร การชี้แจงนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับรู้และสามารถนำระบบการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2562 กรมวิชาการเกษตร ไประยุกต์และกำหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล