รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาการวิจัยสู่การใช้ประโยขน์” โดยมีนายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข็มแข็งและพร้อมกับการทำงานเชิงรุก สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองปรับปรุงงานวิจัยที่จะทำในอนาคต ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี