รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมลงพื้นที่ ติดตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน จังหวัดพัทลุง

  นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ร่วมลงพื้นที่ ติดตามนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำน้ำยางพาราสดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้มาตรฐานการผลิต มผช. และ OTOP ออกจำหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ และหมอนยางพาราชาโคลผสมผงถ่านชาโคล เพื่อจำหน่ายจนเป็นที่ยอมรับของตลาด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562