รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด “การสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด”

  นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจิยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อร่วมระดมความคิดของสภาเกษตรกรในภาคกลาง กำหนดทิศทางการทำงานไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดทั้งร่วมกันค้นหาแนวทางในการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นเวทีนำเสนอผลงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562