รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการปีงบประมาณ 2563

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยกการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กล่าวรายงาน เพื่อรับทราบนโยบายและโครงการสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 และนโยบายของกรมวิชาการเกษตร พร้อมหาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและโครงการสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและติดตามความก้าวหน้ามาตรการการกำจัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส (อบรมผู้รับจ้างพ่น)