อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรมวิชาการเกษตรเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรมวิชาการเกษตรเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญ กรอบแนวทางดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 314 กรมวิชาการเกษตร