รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Thailand International Seed Trade 2019

  นายสุรเดช ปัจฉิมกุลรอง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Thailand International Seed Trade 2019 การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตร สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานการจัดงาน ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การจัดงานดังกล่าวมุ่งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้ง ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ โดยรอบรวมถึงการอารักขาพืช อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของไทยโดยเฉพาะ SME ได้มีโอกาส พบปะคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสู่สากล อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับพันธมิตรระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั่วโลกให้ได้มีโอกาสพบปะกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ของคนไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่สุดในการเข้าร่วมครั้งนี้ ทั้งนี้ภายในงานนอกจากนักปรับปรุงพันธุ์และผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของไทยจะได้รับแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการบริหารจัดการและการตรวจป้องกันโรคพืชกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ ขนาดย่อมได้พบปะคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ SME สู่มาตรฐานสากล ร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed hub) ของภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร