ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ร่วมหารือโครงการตรวจรับรองล่วงหน้าการส่งออกสินค้าผลไม้สดฉายรังสีไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายอุดร อุณหวุฒิ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ Ms. Jennifer Smythe, Director-Preclearance and Offshore Programs, Plant Protection and Quarantine (PPQ), Plant Health Inspection Service (APHIS), United States Department of Agriculture (USDA) และร่วมหารือในประเด็นการดำเนินการโครงการ preclearance program (โครงการตรวจรับรองล่วงหน้าการส่งออกสินค้าผลไม้สดฉายรังสีไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา) ในปี 2562 การให้บริการของ Preclearance and Offshore Programs รวมถึงความจำเป็นสำหรับการดำเนินการโครงการ preclearance program ในปี 2563 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร