ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร เพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืช ผลสรุปเรื่องบทบาทหน้าที่ของ NPGRC รวมทั้งหลักเกณฑ์และหน้าที่ของ hub และ node รวมถึงการประสานงานเรื่องการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ณ NordGen ประเทศสวีเดน