พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

  พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในโอกาสนี้ นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 นายธรรมรัตน์ ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี และผู้บริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ร่วมรับเสด็จและ กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของ กิจกรรมการปลูกไม้ผลพันธุ์ดี ในโอกาสนี้นางอรอนงค์ สอนสุขและนางจันทนา ใจจิตร ข้าราชการในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่5 กรมวิชาการเกษตร ทูลเกล้าถวายผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562