รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพันธุ์พืช ครั้งที่1/2562

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติที่รัฐมนตรีกำหนดในการออกใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าสำหรับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันและพิจารณาชนิดและชื่อพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม กรณีเมล็ดพันธุ์กัญชาและกัญชง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร