รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบาย ยางธรรมชาติ

  นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบาย ยางธรรมชาติ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระ ทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตร เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณา ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 โดยการยางแห่งประเทศไทย ขยายวงเงินสินเชื่อและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อ ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ผู้ประกอบกิจการยาง แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยาง และปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562