สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI

  วันที่ 8 ตุลาคม 2562นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร และ Dr.Lee SangGuei Director of Crop Protection Division NAS, RDA เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI Program Workshop on Basic Agriculture, Food Crops, and Animal Science ร่วมกับ Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFAC) เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนงาน Basic Agriculture, Food Crops, Animal Science พร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการ ผลสำเร็จ และประเมินผลการดำเนินโครงการของประเทศสมาชิก ภายใต้กรอบความร่วมมือของ AFACI จำนวน 14 ประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ