รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2562 ในโอกาสนี้ นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

โดยในที่ประชุม ได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดในการออกใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าสำหรับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และการพิจารณาชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม กรณีเมล็ดพันธุ์กัญชา และกัญชง