ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมงาน”รวมพลังชาวสวนภาคตะวันออกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP”

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมงาน “รวมพลังชาวสวนภาคตะวันออกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP” ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายร่วมมือจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวสวนภาคตะวันออกผลิต ผลไม้ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชาวสวนภาคตะวันออก ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้โดยปราศจากเงื่อนไข ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง GAP และ GMP การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ สำหรับการจัดงาน มีเกษตรกรชาวสวนทั้ง 7 จังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,000 คน