พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต

  พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ทอดพระเนตรความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และ ทรงหว่านเมล็ดปอเทือง ปล่อยปลา ในการนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรทูลเชิญเก็บเกี่ยวผลผลิตผักบนแปลงนา และกราบทูลรายงานเรื่องพันธุ์พริกของกรมวิชาการเกษตร ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร ร่วมรับเสด็จและ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทูลเกล้าถวายพันธุ์พริก และทุเรียนแช่แข็ง จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562