รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การเขียนผลงานทางวิชาการ” รุ่นที่ 2

  วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การเขียนผลงานทางวิชาการ” รุ่นที่ 2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการสำหรับนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี