รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินจากนายก อบต.บางงอน และกำนัน ต.บางงอน และพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ร่วมติดตาม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินจากนายก อบต.บางงอน และกำนัน ต.บางงอน และพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาดง หมู่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และผู้บริหารสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ร่วมติดตาม