รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ติดตามนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการแก้มลิง บ้านเกาะยวน ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิรัตน์ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และผู้บริหาร สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ร่วมในพิธี