รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตนำเข้าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอณาจักรเพื่อการทดลองหรือวิจัย ณ ห้องประชุมอารียันต์ ชั้น 3 ตึกจักรทอง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร