ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.)

  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) และเปิดป้ายอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร และทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยมีนายสิทธิ์ แดงประดับ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ และผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 ร่วมในพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์