อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีอุดมการณ์และความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาประเทศไทย สามารถที่จะนำความ รู้มาปรับใช้ในการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบุคลากรในสังกัดกรมวิชาการเกษตรจำนวน 350 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(สปท)ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร