เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิด “เกษตรแฟร์ ประจำปี 2562”

  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน “เกษตรแฟร์ ประจำปี 2562” และในโอกาสนี้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์