รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจติดตามการดำเนินงาน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

  นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจติดตามการดำเนินงาน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ วิจัยผลิตและขยายชีวภัณฑ์ โดยมีนายจำลองกกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และนักวิชาการเกษตรบรรยายสรุปและนำชม ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562