กักกันพืชไทย-กัมพูชา จับมือคุมเข้มเฝ้าระวังศัตรูพืช หวังสร้างเครือข่ายเข้มแข็งด่านพรมแดนตรวจพืช 2 ประเทศ

  เมื่อวันนี้ 28 มกราคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือความร่วมมือด้านกักกันพืชไทย – กัมพูชา ซึ่งเป็นการประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านกักกันพืชอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างไทยและกัมพูชา โดยมีท่าน H.E. Ngin Chhay, Delegate of Royal Government of Cambodia, Director General of the General Directorate of Agriculture เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนางานด้านกักกันพืช และคุมเข้มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดศัตรูพืชต่างถิ่น หวังลดความสูญเสียจากการทำลายของศัตรูพืช สร้างความตระหนักรู้ในประเด็นความมั่นคงทางชีวภาพ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกักกันพืช