รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล”

     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบบริหารและการบริหารทรัพยากรบุคคล” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2562โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางพิมพ์พรรณ กสิกรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน นางสาวสิริกุล ผ่องใส รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้การต้อนรับ

     ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค (ในเขตพื้นที่ สวพ.5-8) จำนวน 110 คน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร และการบริหารทรัพยากรบุคคลให้รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยน และรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาระบบบริหาร อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน