ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้า-ส่งออกพืชและวัสดุการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก The Development Academy of the Philippines (DAP)  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวลัยกร รัตนเดชากุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้า-ส่งออกพืชและวัสดุการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก The Development Academy of the Philippines (DAP) เพื่อเข้าพบและร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบด้านการเกษตร ที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมวิชาการเกษตร เพื่อนำไปประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการกฏระเบียบด้านการเกษตร และประมง ของประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้หลังจากการเข้าพบคณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จะเข้าศึกษาดูงานยังห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรต่อไป