อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังในการป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังในการป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์แนวโน้มการผลิตทุเรียนในฤดูการผลิต 2562 ร่วมหารือแนวทางบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด พร้อมทั้งร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP ตามข้อตกลงพิธีสารในการส่งออกทุเรียนไปจีน ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี