อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายของรัฐต่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตร “

  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายของรัฐต่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตร” และนายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวโน้มของการขึ้นทะเบียนวัตถุุอันตรายทางการเกษตรตามร่างประกาศกระทรวงฉบับใหม่” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมอารักขาพืชไทย ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ