พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน”วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2562

  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า อทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และนายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ เฝ้ารับเสด็จ และกราบบังคมทูล ถวายรายงาน นิทรรศการ ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562