อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เสริมสข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตรด้านเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายบุญธรรม ศรีหล้า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร และนักวิชาการเกษตรบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของศูนย์ฯ ณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร