รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเชียน ครั้งที่ 1

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมกล่าวรายงาน ในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเชียน ครั้งที่1โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 และ 2 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกาแฟในภูมิภาคอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพชั้นนำในเวทีโลกโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการพัฒนาการผลิตกาแฟและเทคโนโลยีการแปรรูป,ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มพูนเพื่อเพิ่มคุณค่าและการผลิตกาแฟของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน มีภาพลักษณ์และคุณภาพกาแฟท้องถิ่นด้วย