รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร กับข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมวิชาการเกษตร และดูการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ โดยมีนายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 บรรยายสรุปและนำชม ณห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่