พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร” รุ่นที่ 28

  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การใช้สถิติกับงานวิจัยเกษตร” รุ่นที่ 28 ณ ห้องอารียันต์ ชั้น 3 ตึกจักรทอง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร