รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมและหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมและหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานที่สอดคล้องกับร่างแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562