คณะเจ้าหน้าที่จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตรเขตร้อน (CIAT) เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเจ้าหน้าที่จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตรเขตร้อน (CIAT) เข้าพบ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในโอกาสเริ่มโครงการ และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ พร้อมทั้งหารือเชิงนโยบายสำหรับโครงการ FAO TCP/THA/3604 การปฏิบัติการเกษตรที่ชาญฉลาดต่อภูมิอากาศและเหมาะสมเพื่อขยายผลในประเทศไทย (Identifying Suitable Climate Smart Agriculture (CSA) Practices for Scale-up in Thailand) ณ ห้องประชุม 201 กรมวิชาการเกษตร